RODO

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest NDS System Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul Wagrowska 6, 61-369 POZNAŃ reprezentowany przez Radosław Silski – Prezes Zarządu, wpisaną do KRS 0000484312, pod nr NIP-7831706344, numer Regon-302578509
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); prawnie uzasadnionego interesu administratora, m.in.: dochodzenia roszczeń, obsługi zapytań, profilowania i prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); rejestracji i obsługi konta oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. na podstawie zgody podmiotu; realizacji zadań i obowiązków prawnych, które ciążą na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które odpowiadają za tworzenie, serwisowanie i nadzór naszych systemów informatycznych, nasi podwykonawcy (tj. podmioty współpracujące z nami na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), podmioty zapewniające bieżącą obsługę doradczą, obsługę logistyczną, pracownicy firmy NDS System Sp. z o.o. zgodnie z ustalonym zakresem powierzonych im Państwa danych oraz instytucje upoważnione na mocy prawa, które zwrócą się do nas z prośbą o udostępnienie Państwa danych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących ich archiwizacji.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy i zlecenia. Są Państwo zobowiązani do przekazania tych danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadań wynikających z umowy. Niepodanie danych uniemożliwi również zawarcie i wykonanie umowy. Dane takie jak: e-mail i telefon są dobrowolne, jednak niepodanie ich może utrudnić lub wydłużyć termin realizacji zadania.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe będą zabezpieczone poprzez zastosowanie środków zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.